วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รูปแบบการสอนแบบ Learning Together (LT)

           รูปแบบการสอนแบบ Learning Together (LT)วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการสอนเรื่อง รูปทรงเลขาคณิตหรือการทำงานที่มีการทำ การทดลองมาเกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 
ขั้นที่ 1 : ครูและนักเรียน อภิปรายและสรุปเนื้อหา
 
ขั้นที่ 2 : แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มคละกัน กลุ่มละ 4-5 คน ครูแจกใบงานกลุ่มละ 1 แผ่น (ถ้ามีอุปกรณ์ไม่พอ ให้นักเรียนใช้ระบบการเวียนฐาน)
 
ขั้นที่ 3 : แบ่งหน้าที่ของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม ดังนี้
 
คนที่ 1 : อ่านโจทย์หรือคำสั่งให้ดำเนินงาน
 
คนที่ 2 : ฟังโจทย์ ดำเนินงานและจดบันทึกข้อมูล
 
คนที่ 3 : อ่านคำถามและหาคำตอบ
 
คนที่ 4 : ตรวจคำตอบ (ข้อมูล)
 
ขั้นที่ 4 : แต่ละกลุ่มส่งกระดาษคำตอบเพียงแผ่นเดียว นับเป็นกิจกรรมที่สำเร็จ
- แต่ละกลุ่มส่งงาน 1 ชิ้น ผลงานที่เสร็จแล้วเป็นผลงานที่ทุกคนยอมรับ ซึ่งทุกคนในกลุ่มได้คะแนนเท่ากัน
- กำหนดเกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน เพราะนักเรียนจะเป็นผู้ให้คะแนน ถ้ามีปัญหาครูจึงให้คำแนะนำ
 
ขั้นที่ 5 : ปิดประกาศชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น